เนื้อหา Highlight

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมบรรยาย-เสวนาทางวิชาการ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พร้อมทั้งเนื้อหาคัดสรรจากบทความขนาดสั้น เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม-วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในแวดวงสังคมไทย และสังคมโลก

ฐานข้อมูล

ชาติพันธุ์

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลในแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรู้จักและเข้าใจถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย

มีจำนวน 4 ฐาน

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลจดหมายเหตุทางวัฒนธรรม และการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา รวมถึงข้อมูลสิ่งพิมพ์และหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่า อันเป็นมรดกความทรงจำที่สะท้อนประสบการณ์ ความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

มีจำนวน 4 ฐาน

มรดกวัฒนธรรม

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่า ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และจับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแค่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มีจำนวน 9 ฐาน

โบราณคดีและประวัติศาสตร์

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีต เข้าใจรากเหง้าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

มีจำนวน 7 ฐาน

แวดวงมานุษยวิทยา

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้รู้จักมานุษยวิทยาดียิ่งขึ้น ทั้งคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยา ข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยา รวมถึงงานศึกษาวิจัยโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

มีจำนวน 4 ฐาน

โควิดกับสังคมไทย

ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ เราต้องเผชิญกับความท้าทาย สับสน และไม่แน่นอน จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้สิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติกลับกลายเป็นความท้าทาย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดทำเว็บไซต์ "จดหมายเหตุดิจิทัลโควิด-19" เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและติดตามบันทักเหตุการณ์ ประสบการณ์ บทเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทย เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เรายังมีบทเรียนที่ให้รับมือในอนาคต เชิญชมเว็บไซต์...

VDO Highlight

SAC

Services

เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านบริการออนไลน์หลากหลายรูปแบบของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Library
ห้องสมุด
Annual Report
รายงานประจำปี
Online Exhibition
นิทรรศการออนไลน์
PMOP
ระบบบริหารงาน
Procurement
จัดซื้อจัดจ้าง
Journal of Anthropology
วารสารมานุษยวิทยา
Press
สื่อมวลชน
Activities
กิจกรรม
www.sac.or.th

Subscribe