จัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตามแบบ สขร.1