ผลการดำเนินงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ