โครงสร้างองค์กร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานวิจัย สร้างโปรแกรมวิจัย พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดประเด็นและโจทย์การวิจัยทางมานุษยวิทยาให้สอดคล้องกับนโยบายด้านวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักวิชาการสาขามานุษยวิทยาาและสาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดทำหนังสือวิชาการ หนังสืองานวิจัย วารสารมานุษยวิทยา ผลิตบทความวิชาการเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่าง ๆ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานธุรการฝ่ายงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

 

บุคลากรในฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ  ประกอบด้วย

 

นายนฤพนธ์  ด้วงวิเศษ

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3807

E-mail:  narupon.d@sac.or.th

 

นายนพพล  เมฆมาก

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ 3

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3503

E-mail:  nopphon.m@sac.or.th