โครงสร้างองค์กร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ดร.นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันเดือนปีเกิด :  24 สิงหาคม 2502

วุฒิการศึกษา :

พ.ศ. 2524 วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2526 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2532 หลักสูตรอบรมระยะสั้นหลักสูตร มานุษยวิทยาการแพทย์ และการสาธารณสุขมูลฐาน (Short Course in Medical Anthropology and Primary Health Care) ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.

พ.ศ. 2534 หลักสูตรอบรมระยะสั้น National Health Administration ที่ JICA (Japan International Cooperation Agency) Hachioji International Training Center, Japan.

พ.ศ. 2541 ปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา (Ph.D. Social Anthropology) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2546-2547 ผู้จัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2547-2548 Visiting Professor, Graduate School of Asian and African Area Study, Kyoto University, Kyoto, Japan.

พ.ศ. 2547-2561 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2548-2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิเด็ก

พ.ศ. 2561-2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รักษาการ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนวิจัยประเทศไทย (สกว.)

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)