สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศมส. ต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานแก่คณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
ศมส. ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานชาติพันธุ์
ศมส. เร่ง จัดทำ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
การนำเสนอผลการดำเนินการจัดการข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
ศมส. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (กฎหมายใหม่) สำหรับประชาชน
ศมส. หนุนงบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ในสถานการณ์โควิด
สิ้นสุดการรอคอย...มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา”
ศมส. เร่งผลักดันกฎหมายคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์ เสนอยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ