ประกาศเปิดรับข้อเสนอต้นฉบับหนังสือวิชาการมานุษยวิทยา ปี 2567

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1518

ประกาศเปิดรับข้อเสนอต้นฉบับหนังสือวิชาการมานุษยวิทยา ปี 2567

           การจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นรากฐานทางสติปัญญาของสังคม หนังสือที่ดี นอกจากจะนำเสนอเนื้อหาที่ยกระดับความเข้าใจ ท้าทายความคิด และกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาคำตอบของสังคมแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนวิชาการไปพร้อมๆ กัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีภารกิจหลักในการ “สร้างความรู้ สร้างคน และสร้างชุมชนวิชาการ” โดยนอกจากการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านมานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้ว ศูนย์ฯ ยังดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่วงการวิชาการและสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารวิชาการ

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมีการจัดพิมพ์หนังสือคุณภาพ ที่มีขอบเขตเนื้อหากว้างขวางและหลากหลาย ทั้งหนังสือรวมบทความต่างๆ ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ งานเขียนต้นฉบับ และงานแปลที่ให้ข้อมูลหรือข้อคิดที่มีคุณค่า ที่นำเสนอข้อค้นพบใหม่ๆ แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมที่สำคัญ หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจนผลงานที่เป็นตำรามานุษยวิทยาสำหรับนักศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการหนังสือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมและสังคม

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอต้นฉบับหนังสือวิชาการทางมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

           1. ชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

           2. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

           3. พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุชุมชน

           4. สังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย

           โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในประเด็นเนื้อหา ดังต่อไปนี้

  • อคติ สิทธิและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Prejudice, cultural right and cultural diversity)
  • ทุนทางวัฒนธรรม และศักยภาพของชุมชน (Cultural capital and community resilience)
  • มานุษยวิทยาของโรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บ และการดูแลรักษา (Anthropology of epidemiology, disease and care)
  • ความหลากหลายทางชีววัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Biocultural diversity and sustainable development)

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2566

เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อการจัดพิมพ์

  1. ข้อเสนอจะต้องมีต้นฉบับพร้อมให้พิจารณา หรือ
  2. หากต้นฉบับยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง จะต้องดำเนินการปรับปรุงจนแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยต้องระบุในแบบฟอร์มข้อเสนอต้นฉบับหนังสือ
  3. ในกรณีที่ยังไม่มีต้นฉบับพร้อมพิมพ์ จะเป็นการพิจารณาเบื้องต้น หากกรรมการฯ เห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจ จะแจ้งให้ปรับปรุงต้นฉบับเพื่อเสนอเข้าพิจารณาจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง
  4. เงื่อนไขอื่น ๆ ดังที่ระบุในแบบฟอร์มข้อเสนอต้นฉบับหนังสือ

วิธีส่งข้อเสนอ

กรอกข้อเสนอและข้อมูลต่าง ๆ ลงใน “แบบฟอร์มข้อเสนอต้นฉบับหนังสือ” ให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.docx) พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี) มาที่อีเมล์ books@sac.or.th

ประกาศผลข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน 2566

กำหนดส่งต้นฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (ต้นฉบับต้องไม่อยู่ในรูปแบบรายงานวิจัยและ วิทยานิพนธ์)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มข้อเสนอต้นฉบับหนังสือ” ได้ที่เว็บไซต์ www.sac.or.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 435 7785, 02 880 9429 ต่อ 3806 ในวันและเวลาราชการ

Share