เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 727

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ร่วมมือกับ มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนาม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก ร่วมแลกเปลี่ยนกับ รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ หัวหน้าโครงการอับดุลราฮิมศึกษา รศ.ดร. อดิศรา กาติ๊บ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันเอก สิทธิโชค มุกเตียร์ กรรมการมัสยิดเซฟี และ สุนิติ จุฑามาศ นักวิจัยประวัติศาสตร์โบราณคดี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาของการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจัดการเอกสารโบราณ และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในเมือง

วัตถุประสงค์

  1. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานภาคสนามด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนาในกรุงเทพมหานคร
  2. ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลระหว่าง ศมส. กับ มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ไม่จำกัดเพศและอายุ
  2. มีความสนใจหรือทำงานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา
  3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนาม


รับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน


ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมค่าของที่ระลึก พาหนะเดินทาง อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

(การชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประสานงานจะแจ้งไปยังอีเมล์ของผู้ได้รับการคัดเลือกภายหลัง)


เปิดรับสมัคร วันที่ 22 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2566   https://forms.gle/WSSW4CzD55cbxKVk9


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 มิถุนายน 2566  ทางเว็บไซต์  www.sac.or.th


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566


คำแนะนำสำหรับกิจกรรม Field Trip: ตามรอยนายห้างอับดุลราฮิมและชาวดาวุดีโบห์ราแห่งบางกอก

1. ข้อควรปฏิบัติ

1) เครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อสถานที่และศาสนถาน ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดเรียบร้อย สำหรับสุภาพบุรุษ กางเกงขายาว และ สำหรับสุภาพสตรี เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาว หากมีผ้าคลุมไหล่หรือผ้าคลุมศีรษะกรุณานำติดตัวมาด้วย

2) การถ่ายภาพ มีบางสถานที่ที่ต้องงดเว้นการถ่ายภาพ หรือมีเงื่อนไขของการถ่ายภาพ ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตนตามคำแนะนำของผู้ดูแลกิจกรรม

3) สิ่งที่ควรนำติดตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม

- ยาประจำตัว

- หมวก ผ้าคลุมศีรษะ แว่นกันแดด ร่ม ครีมกันแดด

- รองเท้าที่สวมใส่สบายใช้เดินได้สะดวกและคล่องตัว

2. สถานที่นัดพบ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

*ผู้เข้าร่วมที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา ให้จอดใต้อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

**หากผู้เข้าร่วมท่านใดประสงค์จะเดินทางไปพบที่บ้านอับดุลราฮิม กรุณาแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า (ไม่มีที่จอดรถ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อผู้ประสานงาน

คุณนพพล เมฆมาก

E-mail: nopphon.m@sac.or.th

โทร: 091-255-6065

Share