ศมส. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการให้บริการห้องสมุด

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 349

ศมส. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการให้บริการห้องสมุด

           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมีรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

           ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องสมุดทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น

           ศมส. จึงเชิญตัวแทนผู้ใช้บริการของศมส. ได้แก่ สมาชิกห้องสมุด ผู้มาใช้บริการที่ศมส. เครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการให้บริการของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยมีประเด็นสำคัญในการให้บริการ ได้แก่ แนะนำภาพรวมการให้บริการของศมส. บนเว็บไซต์หลัก บริการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์ และเข้าถึงหนังสือและวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการเตรียมหนังสือพร้อมยืมผ่านช่องทางออนไลน์ บริการจัดส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชน บริการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด บริการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ตามยุทธศาสตร์วิชาการ 4 ด้านได้แก่ ชาติพันธุ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, พิพิธภัณฑ์และข้อมูลชุมชน, สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย บริการเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของศมส. และการให้บริการพื้นที่การเรียนรู้ Co-Working Space และ SAC Shop รวมทั้งผลจากการปรับปรุงการบริการของห้องสมุดตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเมื่อปีที่ผ่านมา

           ผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า ภาพลักษณ์องค์กร และอาคารศมส. พื้นที่ให้บริการ ดึงดูดคนทั่วไปให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น มีบริการห้องสมุดเฉพาะทางและพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ดี ในอนาคตอาจพิจารณาเรื่องของการให้บริการที่จอดรถให้เพียงพอ และเพิ่มบริการยืมหนังสือ 2 เท่ามากขึ้น ปรับปรุงห้องค้นคว้าวิจัยส่วนบุคคลให้เก็บเสียงเพื่อป้องกันเสียงรบกวน และให้มีการ Update ฐานข้อมูลหนังสือให้สอดคล้องกับหนังสือที่พร้อมให้บริการ อีกทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานในอนาคต หากศมส. มีปริมาณหนังสือจำนวนมากเกินกว่าที่จะรองรับในการจัดเก็บของห้องสมุด อาจพิจารณาเรื่องการให้บริการยืมหนังสือต่อได้ไม่จำกัด และคืนจนกว่าจะมีผู้ขอยืมต่อ เพื่อเป็นการถ่ายเทหนังสือไปสู่ผู้อ่านและเก็บรักษาหนังสือต่อไป

           ทั้งนี้ ศมส. จะรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาหารือร่วมกัน และวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดในปีต่อไป

           นอกจากนี้ ศมส. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสะท้อนความคิดเห็นในการดำเนินงานผ่านการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

Share