ศมส. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 295

ศมส. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           วันที่ 28 มีนาคม 2566 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรม” โดยจำแนกจริยธรรมออกเป็น 7 ข้อ พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานยึดถือในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และตรวจสอบได้ เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องจะยึดถือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

           นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้ขับเคลื่อนงานองค์กรคุณธรรมและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรม ให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ประกอบกับการยึดถือการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้

Share