สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน นำโดยคุณจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ในการนี้ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้เป็นผู้ต้อนรับ พาเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศมส. อาทิเช่น  SAC Studio 
ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำ ถ่ายทอดสดออกอากาศงานเสวนา หรือบรรยายงานมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ, นิทรรศการ Anthropology of hope นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของความหวังผ่านมุมมองมานุษยวิทยา

 

     

     

 

ทั้งนี้ศมส. ยังนำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศมส. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. ผลงานทางวิชาการ แผนงานอคติทางวัฒนธรรม และการพัฒนาฐานข้อมูลทางมานุษยวิทยา สังคม และวัฒนธรรม
  2. การกำหนดแนวนโยบายการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
  3. การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นทั้งเครือข่ายพิพิทธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือข่ายคลังข้อมูลชุมชน
  4. นำเสนอระบบการบริหารองค์กร หรือ PMOP เป็นระบบการบริหารองค์กรที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรพัฒนาขึ้นสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งผ่านคุณค่ามานุษยวิทยาสู่สาธารณชน

 

 

           ในการรับฟังการดำเนินงานของศมส. คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและแนวทางการลดอคติในสังคม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป