สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

 

           ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศมส. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (กฎหมายใหม่) สำหรับประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.sac.or.th ตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2564 โดยการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นแนวนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นระบบ กำหนดให้อยู่ในประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 ทั้งยังกำหนดให้เป็นกฎหมายเร่งด่วนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสิทธิเสมอภาคอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยวางหลักการและแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์

           ดร.นพ.โกมาตร กล่าวต่อไปว่า หลักการของพระราชบัญญัติมี 3 ประการ คือ ประการแรก “คุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม” ในการเลือกดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของตน โดยไม่ถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัติ จากเดิมที่ถูกมองด้วยอคติทางวัฒนธรรม ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ เป็นผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานความรุนแรงในสังคมไทย การให้การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาดุลยภาคทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชาติ ประการที่สอง “ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์” โดยปรับกระบวนการทัศน์ในการมองกลุ่มชาติพันธุ์จากเดิมที่พิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะผู้ด้อยโอกาส มาเป็นการมองกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยทัศนะที่เห็นและเข้าใจถึงศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ บนหลักการที่เชื่อมั่นในความรู้และศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพลังในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ประการสุดท้าย “สร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากปัญหาอคติทางวัฒนธรรมที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเป้าหมายที่ ๑๐ การลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้หลักการของความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับศักยภาพของคนที่มีความหลากหลาย

           (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ให้คำนิยาม “กลุ่มชาติพันธุ์” ไว้ในมาตรา 3 ว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ หมายความว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือหลายกลุ่มหรือเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งมีอัตลักษณ์และการสั่งสมทางวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ และวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีร่วมกัน” และมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่หนึ่ง ว่าด้วยเรื่องหลักการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ หมวดที่สอง ว่าด้วยเรื่องกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ หมวดสาม ว่าด้วยเรื่องกลไกการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ หมวดสี่ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ โดยบัญญัติ และหมวดห้า ว่าด้วยเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ผอ.ศมส. กล่าวปิดท้าย

           ขอเชิญประชาชนและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ของท่านที่นี่ https://forms.gle/PfAyZeM4434CDTZF6 ตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2564 โดยสามารถอ่านรายละเอียดของ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้ที่ www.sac.or.th หรือ https://bit.ly/3lqQCXp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834 หรือ 3832