สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ ในการเตรียมประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ชุมชนละ 50,000 บาท เพื่อให้ชุมชนจัดการเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน และได้ชุดข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมการผลักดันไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

           ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 หรือโควิด-19 ชุมชนชาติพันธุ์หลายแห่งต่างได้รับผลกระทบ เกิดข้อจำกัดในการเดินทางและติดต่อสื่อสารกับผู้คนและหน่วยงานภายนอก ขณะที่ในปี 2564 ศมส. มีแผนการขยายผลการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553 และ 3 สิงหาคม 2553 ตลอดจนการขับเคลื่อนการจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยการใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยา ได้แก่ การจัดทำประวัติศาสตร์ชุมชน การทำแผนที่เดิน และการจัดทำปฏิทินวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือและกระบวนการสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความคิดเห็น และพัฒนาชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผู้คนภายในชุมชนร่วมกัน ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ศมส. จึงได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว จำนวน 16 ชุมชน และในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ศมส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ชุมชนละ 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล และยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาติพันธุ์ในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้เป้าหมายของการดำเนินโครงการดังกล่าวในระยะแรก ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการผลักดันการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษในระยะต่อไป ผอ.ศมส. กล่าวปิดท้าย