สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

           งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา” พบกับนิทรรศการวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าของภาคเหนือ การเสวนา การแสดงทางวัฒนธรรม และนั่งรถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน อ.ลอง จ.แพร่ จัดขึ้นในวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 นี้ ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

           ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวว่าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขับเคลื่อนงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนไปสู่การต่อยอดเป็นทุนทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2563 ศมส. ได้สนับสนุนให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ผ้าล้านนา: มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าของภาคเหนือในด้านต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือกว่า 8 จังหวัด เช่น ผ้าแห่งศรัทธา นานาเครื่องหย้อง ผ้าพี่น้องชนเผ่า ภาพผ้าเก่าคนเมือง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง แล้วนำข้อมูลมาเผยแพร่สู่สาธารณะให้มรดกภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าล้านนาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

           นอกจากการสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์และชุมชนแล้ว กระบวนการทำงานดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ทั้งการสืบค้น การคัดเลือกข้อมูล และการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการทำความรู้จักกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และชุมชนใหม่ๆ ในปี 2564 นี้ ศมส.จึงร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา” เพื่อเป็นการนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผ้าล้านนาที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านา ได้ดำศึกษาค้นคว้าและรวบรวมไว้มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ในเรื่องผ้าและพื้นที่การเรียนรู้ให้กับชุมชน รวมถึงตระหนักในคุณค่าและความหมายของผ้าแต่ละชนิด ที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนภาคเหนือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดร.นพ.โกมาตร กล่าวปิดท้าย

           งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 นี้ ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งมีกิจกรรมและ ไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการผ้าในวิถีชีวิตล้านนา การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ผ้าแห่งศรัทธา” “นานาเครื่องหย้อง” “ผ้าพี่น้องชนเผ่า” “ภาพผ้าเก่าคนเมือง” และ “ลือเลื่องผ้าเมืองลอง” การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการนั่งรถชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยรอบเมืองลอง ตลอดระยะเวลา ๓ วันของการจัดงาน (ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

           สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กนกเรขา นิลนนท์ หรือ อริสา ชูศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834, 3836 มือถือ 093-1241773, 081-916-4630 หรือติดตามได้ที่ Facebook :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC