สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

           เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานคลังข้อมูล และนักวิชาการ ศมส. ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หัวหน้าพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนงานคุ้มครองและส่งเสริมวิถิชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

           ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่อย่างหลากหลาย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนในการอ้างอิง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนากลไกความมือในการจัดทำฐานข้อมูลชาติพันธุ์ที่เป็นศูนย์กลาง (focal point) เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและอ้างอิง โดยเฉพาะในการขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.... ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและการทำความเข้าใจสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะนำไปสู่การคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างแท้จริง

           นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเพื่อวางแผนพัฒนาและจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การคุ้มครองและส่งเสริมวิถิชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะได้มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวร่วมกันต่อไป

 

กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)