ภาคสนามกับงานด้านเอกสารตัวเขียนของไทย 4 ภูมิภาค ในฐานะสื่อบันทึกภาษาไทย

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

กิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 “ภาคสนามกับงานด้านเอกสารตัวเขียนของไทย 4 ภูมิภาค ในฐานะสื่อบันทึกภาษาไทย”

กิจกรรม | สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
25 กรกฎาคม 2566 - 26 กรกฎาคม 2566
09:00 - 17:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2566


หัวข้อ ภาคสนามกับงานด้านเอกสารตัวเขียนของไทย 4 ภูมิภาค ในฐานะสื่อบันทึกภาษาไทย

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

และถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

กำหนดการ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

08.30 – 08.50            ลงทะเบียน

08.50 – 09.00            ผู้อำนวยการ ศมส. กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม

09.00 – 10.00            หอสมุดแห่งชาติกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย      นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ

นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

10.00 – 10.30            พักรับประทานอาหารว่างและเข้าร่วมกิจกรรม workshop

10.30 – 12.30            เครือข่ายภาคเหนือกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย      ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ผศ.ดร. ตุลาภรณ์ แสนปรน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          อาจารย์ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          คุณบวร สาระจันทร์ ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ

12.30 – 13.30            พักรับประทานอาหารกลางวันและเข้าร่วมกิจกรรม workshop

13.30 – 15.30            เครือข่ายภาคอีสานกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย      ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          อาจารย์ณรงศักดิ์ ราวะรินทร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15.30 – 16.00            พักรับประทานอาหารว่างและเข้าร่วมกิจกรรม workshop

16.00 - 17.00            เสวนาสถานภาพการศึกษาเอกสารตัวเขียน 4 ภูมิภาค

โดย      อาจารย์ ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(ร่มเกล้า)

          อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

08.30 – 09.00            ลงทะเบียน
09.00 – 10.00            เสวนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารตัวเขียน 4 ภูมิภาค

โดย      นายดอกรัก พยัคศรี ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

          ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          อาจารย์ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          อาจารย์ณรงศักดิ์ ราวะรินทร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          อาจารย์สมคิด ทองสง ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10.00 – 10.30            พักรับประทานอาหารว่างและเข้าร่วมกิจกรรม workshop

10.30 – 12.30            เครือข่ายภาคใต้กับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย      อาจารย์เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

          อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

          อาจารย์วิทยา บุษบงค์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

          อาจารย์จรัญ ทองวิไล หอสมุดแห่งชาติกาญนาภิเษก สงขลา

          คุณพนัดดา เทพญา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

12.30 – 13.30            พักรับประทานอาหารกลางวันและเข้าร่วมกิจกรรม workshop

13.30 – 15.30            เครือข่ายภาคกลางกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย       อาจารย์ ดร. ยุทธพร นาคสุข สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผศ. ภัครพล แสงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

           ผศ.ดร. แสนประเสริฐ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           อาจารย์ ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          คุณบวรศักดิ์ วรรณธนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.30 – 16.00            พักรับประทานอาหารว่างและเข้าร่วมกิจกรรม workshop

16.00 – 17.00            เสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเอกสารตัวเขียน

โดย      นายดอกรัก พยัคศรี ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

          ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          อาจารย์เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

          นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

          อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ
08:50 น. - 09:00 น.
ผู้อำนวยการ ศมส. กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
09:00 น. - 10:00 น.

หอสมุดแห่งชาติกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย

นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ 

นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

10:30 น. - 12:30 น.

เครือข่ายภาคเหนือกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย

ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร. ตุลาภรณ์ แสนปรน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณบวร สาระจันทร์ ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ

13:30 น. - 15:30 น.

เครือข่ายภาคอีสานกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย

ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ณรงศักดิ์ ราวะรินทร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16:00 น. - 17:00 น.

เสวนาสถานภาพการศึกษาเอกสารตัวเขียน 4 ภูมิภาค

โดย

อาจารย์ ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(ร่มเกล้า)

อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ตุลาภรณ์ แสนปรน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

09:00 น. - 10:00 น.

เสวนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารตัวเขียน 4 ภูมิภาค

โดย

นายดอกรัก พยัคศรี ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ณรงศักดิ์ ราวะรินทร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์สมคิด ทองสง ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

10:30 น. - 12:30 น.

เครือข่ายภาคใต้กับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย

อาจารย์เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์วิทยา บุษบงค์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์จรัญ ทองวิไล หอสมุดแห่งชาติกาญนาภิเษก สงขลา

คุณพนัดดา เทพญา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

13:30 น. - 15:30 น.

เครือข่ายภาคกลางกับงานภาคสนามเอกสารตัวเขียน

โดย

อาจารย์ ดร. ยุทธพร นาคสุข สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ภัครพล แสงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร. แสนประเสริฐ ปานเนียม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณบวรศักดิ์ วรรณธนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16:00 น. - 17:00 น.

เสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเอกสารตัวเขียน

โดย

นายดอกรัก พยัคศรี ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Share