work shop "เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์"

กิจกรรม work shop "เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์"

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
16 มิถุนายน 2566
10:00 - 12:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในงานเรียนรู้อยู่ร่วม ครั้งที่ 2

"เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์"

โดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

เวลา 10.00-12.00 น.

รับจำนวน 20 คน

กำหนดการ
10:00 น. - 12:00 น.

กิจกรรม work shop "เครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์"

โดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ

Share