work shop "เครื่องประดับชาติพันธุ์"

กิจกรรม work shop "เครื่องประดับชาติพันธุ์"

กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ
ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
17 มิถุนายน 2566
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในงานเรียนรู้อยู่ร่วม ครั้งที่ 2

"เครื่องประดับชาติพันธุ์"

โดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านพุเม้ยง์

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00-15.00 น.

รับจำนวน 20 คน

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

กิจกรรม work shop "เครื่องประดับชาติพันธุ์"

โดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านพุเม้ยง์

Share