สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 131

100 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

คนระคนละคร

ISBN 978-616-7154-67-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สมสุข หินวิมาน

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 53

200 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

ISBN 978-616-7154-69-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ยุกติ มุกดาวิจิตร

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 45

640 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

ISBN 978-616-7154-63-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : มาริเลน่า อลิวิซาโต

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 46

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

รัฐฉาน (เมืองไต) พลวัตชาติพันธุ์ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย

ISBN 978-616-7154-60-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ​เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 35

200 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล

ISBN 978-616-7154-62-6

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 151

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

ISBN 978-616-7154-61-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 62

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

ISBN 978-616-7154-58-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 161

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแจกฟรี

book

"ท่าพูด" ต่างมุมมอง

ISBN 978-616-7154-56-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 94

ฟรี

ดาวน์โหลด

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์