สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 25

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

การปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

ISBN 978-616-7154-73-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 35

300 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤมล อรุโณทัย

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนผู้เข้าชม : 57

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแจกฟรี

book

ทักษะวัฒนธรรม คู่มือการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้

ISBN 978-616-7154-41-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเก่ง

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนผู้เข้าชม : 69

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 : ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

ISBN 978-616-7154-72-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 66

200 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

สาครบุรีจากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ISBN 978-616-7154-68-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ) และคณะฯ

ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 108

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย

ISBN 978-616-7154-71-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ปณิตา สระวาสี ชีวสิทธิ์ บุณยเกีรติ และสุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 57

480 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 214

100 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

คนระคนละคร

ISBN 978-616-7154-67-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สมสุข หินวิมาน

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 118

200 บาท

สั่งซื้อ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์