สิ่งพิมพ์

หนังสือแจกฟรี

book

“คน...สาครบุรี”

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 23

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 46

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

"อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมสุขภาพ" รวมบทความจากการประชุมทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12

ISBN 978-616-7154-79-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ปณิตา สระวาสี

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 74

400 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม

ISBN 9-786167-154787

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 285

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ISBN 7- 86167 -154770

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, พิเชฐ สายพันธ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 64

220 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-76-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศิราพร ณ ถลาง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 56

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน

ISBN 978-616-7154-74-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สรินยา คำเมือง และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 977

ฟรี

ดาวน์โหลด

book

การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 2

ISBN 978-616-7154-66-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 124

250 บาท

สั่งซื้อ

book

วัตถุ/วัฒนธรรม/ผี/คน รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 1

ISBN 978-616-7154-65-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 174

250 บาท

สั่งซื้อ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์