สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ISBN 7- 86167 -154770

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, พิเชฐ สายพันธ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 13

220 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-76-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศิราพร ณ ถลาง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 12

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน

ISBN 978-616-7154-74-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สรินยา คำเมือง และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 881

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 2

ISBN 978-616-7154-66-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 90

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วัตถุ/วัฒนธรรม/ผี/คน รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 1

ISBN 978-616-7154-65-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 109

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 65

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

การปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

ISBN 978-616-7154-73-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 75

300 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤมล อรุโณทัย

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนผู้เข้าชม : 136

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแจกฟรี

book

ทักษะวัฒนธรรม คู่มือการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้

ISBN 978-616-7154-41-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเก่ง

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนผู้เข้าชม : 191

ฟรี

ดาวน์โหลด

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์