Publication

New

book

พิธีสวดภาณยักษ์ : ความหมายและการเปลี่ยนแปลง

ISBN 7- 86167 -154770

Author : ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, พิเชฐ สายพันธ์, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

Publish : 2562

views : 13

220 Bath

Add to cart

New

book

คติชนสร้างสรรค์ บทสังเคราะห์และทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-76-3

Author : ศิราพร ณ ถลาง

Publish : 2562

views : 12

150 Bath

Add to cart

New

book

นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน

ISBN 978-616-7154-74-9

Author : สรินยา คำเมือง และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

Publish : 2561

views : 881

Free

Download

New

book

การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 2

ISBN 978-616-7154-66-4

Author : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

Publish : 2561

views : 90

250 Bath

Add to cart

New

book

วัตถุ/วัฒนธรรม/ผี/คน รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 1

ISBN 978-616-7154-65-7

Author : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

Publish : 2561

views : 109

250 Bath

Add to cart

New

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ISBN

Author :

Publish : 2561

views : 65

150 Bath

Add to cart

New

book

การปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

ISBN 978-616-7154-73-2

Author : ตรงใจ หุตางกูร

Publish : 2561

views : 75

300 Bath

Add to cart

Free

book

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

ISBN

Author : นฤมล อรุโณทัย

Publish : 2557

views : 136

Free

Download

Free

book

ทักษะวัฒนธรรม คู่มือการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้

ISBN 978-616-7154-41-1

Author : อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเก่ง

Publish : 2559

views : 191

Free

Download