สระแก้ว


สระแก้ว

ชื่อเรียกอื่น
ชื่อหลัก เมืองศรีมโหสถ
ชื่ออื่น
จังหวัด ปราจีนบุรี
ประเภทงานศิลปะ สถาปัตยกรรม
คำสำคัญ

ที่ตั้ง

ที่อยู่
ตำบล โคกปีบ
อำเภอ ศรีมหาโพธิ
จังหวัด ปราจีนบุรี
ภาค ภาคตะวันออก
พิกัดภูมิศาสตร์
Decimal degree
Lat : 13.88938
Long : 101.412415
พิกัดภูมิศาสตร์
DMS
Lat :
Long :
พิกัดภูมิศาสตร์
UTM
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 760605.23
N : 1536842.35
ตำแหน่งงานศิลปะ นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้

ประวัติ

ผู้สร้าง
ประวัติการสร้าง

ไม่ทราบประวัติการสร้างที่แน่ชัด แต่จากรูปแบบทางศิลปกรรมทำให้กำหนดอายุได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี

กระบวนการสร้าง/ผลิต
ประวัติการอนุรักษ์

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ขนาด
ลักษณะทางศิลปกรรม

สระแก้วเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมที่มีแนวต่อยื่นทางด้านตะวันตกเพื่อทำบันไดลาดเอียงเป็นทางลง เป็นสระที่ขุดลงไปในพื้นหินศิลาแลง ผนังส่วนใดที่ไม่เป็นระเบียบจะก่อก้อนศิลาแลงวางให้เป็นระเบียบ ผนังทั้งสี่ด้านมีภาพสัตว์มงคลต่างๆ ประดับอยู่ เช่น มกร ช้าง นาค สิงห์ ตรงกลางของผนังด้านเหนือมีรูปคชลักษมีและแนวคั่นบันไดลงสู่สระ สันนิษฐานว่น่าจะเป็นจุดสำคัญในการประกอบพิธีกรรม

สกุลช่าง
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

สระแก้วเป็นสระน้ำโบราณที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ น่าจะนำน้ำมาใช้ประกอบพิธีกรรมความเชื่อของชุมชน

ข้อสังเกตอื่นๆ

มกรบางตัวมีลักษณะคล้ายที่พบในศิลปะอินเดียแบบอมราวดี ซึ่งมีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 6-9 ทำให้บางท่านกำหนดอายุสมัยการสร้างสระแก้วว่าเก่ากว่าพุทธศตวรรษที่ 10

ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ศาสนาพราหมณ์
ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง
วันที่จัดทำข้อมูล 2015-09-30
ผู้จัดทำข้อมูล รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ยุค

ยุค ประวัติศาสตร์
สมัย/วัฒนธรรม ทวารวดี
อายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ. กรุงเทพฯ : สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2548.

พีรพน พิสณุพงศ์. ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547.