Search

ผลลัพธ์ทั้งหมด 3 รายการ

พระพุทธรูป

Province นครราชสีมา | ประเภท Artworks

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปนี้สะท้อนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอาณาจักรทวารวดีภาคกลางกับส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือชัดเจน เพราะมีจารึกที่ฐานบัวระบุข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า พระเทวีของเจ้าแห่งทวารวดีได้บัญชาให้พระธิดาสร้างพระพุทธรูปนี้ไว้


พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

Province นครราชสีมา | ประเภท Artworks

ประติมากรรมนี้เชื่อว่าเป็นรูปฉลองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ค้นพบที่ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นรูปฉลองพระองค์ของกษัตริย์ที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนไทย ทั้งยังอยู่ในสภาสมบูรณ์มาก

ประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นี้สะท้อนให้เห็นว่าในรัชสมัยของพระองค์ดินแดนแถบนี้คงอยู่ภา...

พระพุทธรูปนาคปรก

Province นครราชสีมา | ประเภท Artworks

พระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้ค้นพบภายในห้องครรภคฤหะของปราสาทพิมาย มีลักษณะตามอย่างพระพุทธรูปในศิลปะบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

อย่างไรก็ตาม ปราสาทพิมายที่เห็นในปัจจุบันเป็นงานที่สร้างขึ้นในศิลปะนครวัดตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเก่ากว่าพระพุทธรูปนาคปรกองค์...