Search

ผลลัพธ์ทั้งหมด 59 รายการ

ปราสาทพระเทพบิดร

Province กรุงเทพมหานคร | ประเภท Artworks

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างปราสาทยอดปรางค์บนฐานไพทีใกล้กับพระมณฑป พระราชทานนามว่า พระพุทธปรางค์ปราสาท ด้วยทรงพระราชดำริให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยตั้งบุษบกให้ต่ำลงเพื่อจะได้ชมเนื้อแก้วอันงดงามได้ถนัด แต่การก่อสร้างมาแล้วเส...

  • 25 ส.ค. 2559
  • |
  • 3816 ครั้ง
  • |

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

Province กรุงเทพมหานคร | ประเภท Artworks

เมื่อ พ.ศ.2326 รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งอินทราภิเษกเพื่อเป็นประธานของหมู่พระที่นั่งที่สร้างขึ้นใหม่ทางทิศตะวันตกของพระบรมมหาราชวังให้มีขนาดสูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสรรเพชรปราสาทในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่พระที่นั้งองค์นี้เกิดเพลิงไหม้จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม...


พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

Province กรุงเทพมหานคร | ประเภท Artworks

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนกำแพงแก้วด้านสิศตะวันออกที่เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์เอง ใช้เป็นพลับพลาสำหรับงานพระราชพิธีโดยกระบวนราบหรือกระบวนพยุหยาตราและเพื่อพระราชพิธีโสกันต์พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง

พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ป...