ค้นหา

ผลลัพธ์ทั้งหมด 102 รายการ

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จังหวัด กรุงเทพมหานคร | ประเภท งานศิลปะ

1.วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยา จึงเป็นวัดที่มีเพียงเขตพุทธาวาส ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

2.ภายในพระอ...


ปราสาทพระเทพบิดร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร | ประเภท งานศิลปะ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างปราสาทยอดปรางค์บนฐานไพทีใกล้กับพระมณฑป พระราชทานนามว่า พระพุทธปรางค์ปราสาท ด้วยทรงพระราชดำริให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยตั้งบุษบกให้ต่ำลงเพื่อจะได้ชมเนื้อแก้วอันงดงามได้ถนัด แต่การก่อสร้างมาแล้วเส...


พระศรีรัตนเจดีย์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร | ประเภท งานศิลปะ

พระศรีรัตนเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้านทิศตะวันตก ใกล้กับพระมณฑป ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาติที่ทรงได้มาจากลังกา รูปแบบของพระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากพระเจดีย์ประธ...