ปราสาทบ้านบุ


ปราสาทบ้านบุ

ชื่อเรียกอื่นกุฏิฤาษีบ้านบุ
ชื่อหลักปราสาทบ้านบุ
ชื่ออื่นกุฏิฤาษีบ้านบุ
จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทงานศิลปะสถาปัตยกรรม
คำสำคัญปราสาท, ปราสาทพิมาย

ที่ตั้ง

ตำบลจรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 14.533918
Long : 102.979771
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 48 P
Hemisphere : N
E : 282255.17
N : 1607725.52
ตำแหน่งงานศิลปะตั้งอยู่ภายในเขตโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

ประวัติ

ประวัติการสร้าง

สันนิษฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลา เพราะอยู่ในเส้นทางระหว่างเมืองพระนครหลวงกับเมืองพิมาย ตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์นั้นเรียกว่า "บ้านมีไฟ"

กระบวนการสร้าง/ผลิต

ก่อด้วยศิลาแลง

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ลักษณะทางศิลปกรรม

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอดยาวไปตามทิศตะวันออก - ตะวันตก มีทางเข้าด้านหน้าซึ่งหันไปทางทิศตะวันออก ช่วงหลังเป็นตัวปราสาทซึ่งแบ่งเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ส่วนกรอบประตูทางเข้ามีการนำศิลาทรายซึ่งมีลวดลายดอกไม้สี่กลีบแต่เดิมมาใช้ในการก่อสร้าง โดยหันแผ่นศิลาทรายด้านสลักลวดลายเข้าข้างใน คล้ายกับปรางค์หินแดงที่ปราสาทหินพิมาย ในการนำวัสดุในศิลปะเก่ากว่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้พบบัวยอดปราสาทขนาดใหญ่ในรูปแบบศิลปะร่วมแบบบายน ดังเช่นยอดโคปุระของปราสาทพระขรรค์ในกัมพูชา

ทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้มีการเจาะช่องหน้าต่าง 3 ช่อง และตรงมุขอีก 1 ช่อง ด้านเหนือก่อทึบในขณะที่ส่วนบนหักพังจนเกือบหมด และมีหลังคาโค้งเหนือทางเดินที่สร้างระหว่างตัวปราสาทกับมุข
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

เป็นตัวอย่างสำคัญของบ้านพร้อมไฟหรือที่พักคนเดินทางที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้น ทั้งยังทำให้ทราบว่าเส้นทางโบราณระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพิมายต้องผ่านพื้นที่เชิงเขาพนมุร้ง

ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องพุทธมหายาน
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

ปราสาทหนองปล่อง บุรีรัมย์

ปราสาทตาเมือน สุรินทร์

ปรางค์หินแดง ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดทำข้อมูล2016-06-05
ผู้จัดทำข้อมูลรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ยุค

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/วัฒนธรรมลพบุรี
อายุพุทธศตวรรษที่ 18

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

สีวิกา ประกอบสันติสุข. การศึกษาศิลปะเขมรแบบบายนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. บรรณาธิการ. ปราสาทหินและทับหลัง. กรุงเทพฯ : โครงสืบสานมรดกและวัฒนธรรมไทย, 2542.