ปราสาทบ้านบุ


ปราสาทบ้านบุ

ชื่อเรียกอื่น กุฏิฤาษีบ้านบุ
ชื่อหลัก ปราสาทบ้านบุ
ชื่ออื่น กุฏิฤาษีบ้านบุ
จังหวัด บุรีรัมย์
ประเภทงานศิลปะ สถาปัตยกรรม
คำสำคัญ ปราสาท, ปราสาทพิมาย

ที่ตั้ง

ที่อยู่
ตำบล จรเข้มาก
อำเภอ ประโคนชัย
จังหวัด บุรีรัมย์
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิกัดภูมิศาสตร์
Decimal degree
Lat : 14.533918
Long : 102.979771
พิกัดภูมิศาสตร์
DMS
Lat :
Long :
พิกัดภูมิศาสตร์
UTM
Zone : 48 P
Hemisphere : N
E : 282255.17
N : 1607725.52
ตำแหน่งงานศิลปะ ตั้งอยู่ภายในเขตโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

ประวัติ

ผู้สร้าง
ประวัติการสร้าง

สันนิษฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลา เพราะอยู่ในเส้นทางระหว่างเมืองพระนครหลวงกับเมืองพิมาย ตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์นั้นเรียกว่า "บ้านมีไฟ"

กระบวนการสร้าง/ผลิต

ก่อด้วยศิลาแลง

ประวัติการอนุรักษ์

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ขนาด
ลักษณะทางศิลปกรรม

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอดยาวไปตามทิศตะวันออก - ตะวันตก มีทางเข้าด้านหน้าซึ่งหันไปทางทิศตะวันออก ช่วงหลังเป็นตัวปราสาทซึ่งแบ่งเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ส่วนกรอบประตูทางเข้ามีการนำศิลาทรายซึ่งมีลวดลายดอกไม้สี่กลีบแต่เดิมมาใช้ในการก่อสร้าง โดยหันแผ่นศิลาทรายด้านสลักลวดลายเข้าข้างใน คล้ายกับปรางค์หินแดงที่ปราสาทหินพิมาย ในการนำวัสดุในศิลปะเก่ากว่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้พบบัวยอดปราสาทขนาดใหญ่ในรูปแบบศิลปะร่วมแบบบายน ดังเช่นยอดโคปุระของปราสาทพระขรรค์ในกัมพูชา

ทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้มีการเจาะช่องหน้าต่าง 3 ช่อง และตรงมุขอีก 1 ช่อง ด้านเหนือก่อทึบในขณะที่ส่วนบนหักพังจนเกือบหมด และมีหลังคาโค้งเหนือทางเดินที่สร้างระหว่างตัวปราสาทกับมุข
สกุลช่าง
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

เป็นตัวอย่างสำคัญของบ้านพร้อมไฟหรือที่พักคนเดินทางที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้น ทั้งยังทำให้ทราบว่าเส้นทางโบราณระหว่างเมืองพระนครกับเมืองพิมายต้องผ่านพื้นที่เชิงเขาพนมุร้ง

ข้อสังเกตอื่นๆ
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง พุทธมหายาน
ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

ปราสาทหนองปล่อง บุรีรัมย์

ปราสาทตาเมือน สุรินทร์

ปรางค์หินแดง ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดทำข้อมูล 2016-06-05
ผู้จัดทำข้อมูล รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ยุค

ยุค ประวัติศาสตร์
สมัย/วัฒนธรรม ลพบุรี
อายุ พุทธศตวรรษที่ 18

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

สีวิกา ประกอบสันติสุข. การศึกษาศิลปะเขมรแบบบายนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. บรรณาธิการ. ปราสาทหินและทับหลัง. กรุงเทพฯ : โครงสืบสานมรดกและวัฒนธรรมไทย, 2542.