พระพุทธสิหิงค์


พระพุทธสิหิงค์

ชื่อหลักพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทงานศิลปะประติมากรรม
คำสำคัญวัดพระสิงห์, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางมารวิชัย, พระที่นั่งพุทไธสวรรย์, พระพุทธสิหิงค์, ศิลปะล้านนา, พระเจ้าเก้าตื้อ

ที่ตั้ง

ตำบลพระบรมมหาราชวัง
อำเภอเขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคภาคกลาง
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 13.757822
Long : 100.492067
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 661313.07
N : 1521442.51
ตำแหน่งงานศิลปะพระพุทธรูปประธานในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ประวัติ

ประวัติการสร้าง

ไม่ปรากฏประวัติการสร้าง แต่จากรูปแบบสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทได้อัญเชิญลงมาจากเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2338 และประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

กระบวนการสร้าง/ผลิต

หล่อสำริด

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ลักษณะทางศิลปกรรม

พระพุทธรูปองค์นี้ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางสมาธิ พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก อุษณีษะทรงสูง รัศมีเป็นเปลวไฟค่อนข้างสูง พระเนตรหรี่เหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้ม พระหนุเป็นปม พระวรกายสมส่วน ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิแผ่นใหญ่ยาวถึงพระนาภีปลายแตกเป็นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งบนฐานบัวหงายที่มีลายกลีบบัวขนาดใหญ่

ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

พระพุทธรูปศิลปะล้านนาองค์สำคัญที่เคยเชื่อว่าเป็นศิลปะสุโขทัย

ข้อสังเกตอื่นๆ

ชายสังฆาฏิแผ่นใหญ่เป็นลักษณะที่พบมากในพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเมืองแก้ว และพบได้ทั่วไปในศิลปะอยุธยา แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะอยุธยาในศิลปะล้านนา

ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาเถรวาท
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

1. พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างพระพุทธรูปที่มีรูปแบบเดียวกันกับพระพุทธสิหิงค์และมีประวัติว่าสร้างขึ้นในรัชกาลพระเมืองแก้ว

2. พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างของพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์เช่นเดียวกับพระเจ้าเก้าตื้อและมีจารึกที่ฐานระบุปีที่สร้าง คือ พ.ศ. 2040 แสดงว่าสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเมืองแก้วเช่นกัน

วันที่จัดทำข้อมูล2016-05-15
ผู้จัดทำข้อมูลรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ยุค

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/วัฒนธรรมล้านนา
อายุกลางพุทธศตวรรษที่ 21

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. พระนคร: กรมศิลปากร, 2510.

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. “พระพุทธสิหิงค์”. ใน พระพุทธสิหิงค์ “จริง” ทุกองค์ ไม่มี “ปลอม” แต่ไม่ได้มาจากลังกา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546.

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548.