พระอุโบสถ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ


พระอุโบสถ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

ชื่อเรียกอื่น
ชื่อหลัก วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
ชื่ออื่น
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ประเภทงานศิลปะ สถาปัตยกรรม
คำสำคัญ อุโบสถ, วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

ที่ตั้ง

ที่อยู่
ตำบล บ้านเลน
อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ภาค ภาคกลาง
พิกัดภูมิศาสตร์
Decimal degree
Lat :
Long :
พิกัดภูมิศาสตร์
DMS
Lat : 14.2314284
Long : 100.576143
พิกัดภูมิศาสตร์
UTM
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 670056.19
N : 1573896.52
ตำแหน่งงานศิลปะ เขตพุทธาวาส

ประวัติ

ผู้สร้าง
ประวัติการสร้าง

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2419ตามพระราชดำริในรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีสำเนาพระราชหัตถเลขาแสดงพระราชประสงค์ในการถวายพระอารามความตอนหนึ่งว่า “จะทรงบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาด แลเพื่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงได้ชมเล่นเป็นของแปลกซึ่งไม่เคยมีในพระอารามอื่นมาก่อน ใช่ว่าจะเลื่อมใสในลัทธิศาสนาอื่นนั้นหามิได้” การสร้างวัดแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2421

กระบวนการสร้าง/ผลิต
ประวัติการอนุรักษ์

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ขนาด
ลักษณะทางศิลปกรรม

รูปแบบพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เลียนแบบการสร้างโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาจั่วแหลมสูง โดยเฉพาะด้านท้ายพระอุโบสถมีหลังคาเป็นยอดแหลม ช่องประตูหน้าต่างเป็นวงโค้งยอดแหลม ประดับด้วยกระจกสี ที่สำคัญคือด้านทิศตะวันออกเหนือประตูทางเข้าพระอุโบสถประดับกระจกสีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สั่งทำจากประเทศฝรั่งเศส ภายในพระอุโบสถตกแต่งแบบยุโรปโดยใช้โทนสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำวันอังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 5

สกุลช่าง
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอิน จึงเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงวงศานุวงศ์เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน รูปแบบอาคารโดยเฉพาะพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 5

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระพุทธรูปประธานฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
ข้อสังเกตอื่นๆ
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนาเถรวาท ธรรมยุตินิกาย
ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบพระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปยุคโกธิค

วันที่จัดทำข้อมูล 2015-06-15
ผู้จัดทำข้อมูล พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

ยุค

ยุค
สมัย/วัฒนธรรม รัตนโกสินทร์
อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

สำนักพระราชวัง. พระราชวังบางปะอิน. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2538.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. พระราชวังบางปะอิน. กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ์, 2523.