พระที่นั่งอนันตสมาคม


พระที่นั่งอนันตสมาคม

ชื่อเรียกอื่น
ชื่อหลัก พระราชวังดุสิต
ชื่ออื่น
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประเภทงานศิลปะ สถาปัตยกรรม
คำสำคัญ ที่ประทับ, พระที่นั่ง, พระที่นั่งอนันตสมาคม, พระราชวังดุสิต

ที่ตั้ง

ที่อยู่
ตำบล ดุสิต
อำเภอ เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาค ภาคกลาง
พิกัดภูมิศาสตร์
Decimal degree
Lat : 13.7716329
Long : 100.513189
พิกัดภูมิศาสตร์
DMS
Lat :
Long :
พิกัดภูมิศาสตร์
UTM
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 663587.58
N : 1522984.61
ตำแหน่งงานศิลปะ ทิศเหนือของพระบรมรูปทรงม้า

ประวัติ

ผู้สร้าง
ประวัติการสร้าง

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโญ โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองก่อสร้าง และมี พระยาประชากรกิจวิจารณ์ (โอ อมาตยกุล) เป็นผู้ช่วย แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้เสด็จสวรรคตก่อนที่พระที่นั่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2458 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี

กระบวนการสร้าง/ผลิต
ประวัติการอนุรักษ์

ข้อมูลงานศิลปกรรม

ขนาด กว้าง 49.50 เมตร ยาว 112.50 เมตร และสูง 49.50 เมตร
ลักษณะทางศิลปกรรม

พระที่นั่งอนันตมหาสมาคมมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรอเนสซองส์ (Italian Renaissance) และนีโอคลาสสิก (Neo classic) ตกแต่งพระที่นั่งด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี มีจุดเด่น คือหลังคาโดมอยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก 6 โดม รวมทั้งสิ้นมี 7 โดม โดยโดมทั้งหมดทำขึ้นจากทองแดง

ภายในพระที่นั่ง บนเพดานโดมมีภาพเขียนเฟรสโก เขียนบนปูนเปียก เป็นภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของรัชกาลที่ 1-6 จำนวน 6 ภาพ โดยฝีมือเขียนภาพของ นายซี. รีโกลีและศาสตราจารย์แกลิเลโอ กินี ได้แก่

เพดานโดมด้านทิศเหนือ เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จกลับจากราชการทัพที่เขมร

เพดานโดมด้านทิศตะวันออก เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์งานศิลปะ

เพดานโดมด้านทิศตะวันตก เป็นภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ แวดล้อมด้วยพระภิกษุและนักบวชต่างชาติศาสนนิกายต่างๆ

เพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกทาส

เพดานโดมด้านทิศตะวันออกของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกมาลาที่มุขเด็จ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อ พ.ศ. 2454

เพดานโดมกลาง ซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เพดานนับจากใต้โดมตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลางมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สลับกัน “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สกุลช่าง
ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นชื่อพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ได้รื้อลงเนื่อจากชำรุด รูปแบบพระที่นั่งมีความโดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและตกแต่งอาคารด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี

ข้อสังเกตอื่นๆ
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ประเพณีในราชสำนัก
ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

มีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมกับศิลปะยุโรปแบบเรเนอสซองส์และนีโอคลาสสิค

วันที่จัดทำข้อมูล 2015-06-15
ผู้จัดทำข้อมูล พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

ยุค

ยุค ประวัติศาสตร์
สมัย/วัฒนธรรม รัตนโกสินทร์
อายุ พุทธศตวรรษที่ 25

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ธงทอง จันทรางศุ. พระที่นั่งอนันตสมาคม. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2530.

พระที่นั่งอนันตสมาคม : สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.