บทความ

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับลังกาทวีป ผ่านการศึกษางานพุทธศิลป์

By รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

(เผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการ ประวัติศาสตร์อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน จัดโดยกรมศิลปากร วันที่ 26 มีนาคม 2559)


FileSizeDownload
Article2559AssocProfDrRungRoj4.05 MB113