About

เกี่ยวกับโครงการ


พันธกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ปี 2557- 2560 จึงได้กำหนดแผนงานที่จะรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อขยายคลังข้อมูลและเป็นพื้นในการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม-วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ ศมส. ให้มีครบรอบด้าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนั้น ศมส. จึงจัดตั้งโครงการจัดทำฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย

โครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทยเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในชื่อโครงการฐานข้อมูลศิลปะในประเทศไทย และโครงการฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผศ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสืบค้นและจัดทำระเบียนข้อมูลศิลปกรรมชิ้นสำคัญในประเทศไทย ทั้งที่เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

นอกเหนือไปจากการจัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางโครงการยังได้สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญประเภทหนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังจะกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศมส. 2557-2560

ในปี 2559-2560 ศูนย์ได้สนับสนุนการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "บทบาทของลังกาทวีปในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาต่อพุทธศิลป์ไทย" ดำเนินการโดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และเรื่อง "ศิลปกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 4-5" ดำเนินการโดย ผศ.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

นโยบายการใช้งาน


การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

เนื่องจากการทำฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะ ดังนั้นความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดย ศมส. สมควรแก่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และนำไปใช้ต่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้ใช้ข้อมูลของเรา ทั้งการนำข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเราไปเผยแพร่ ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพถ่าย แต่การนำข้อมูลไปใช้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • ไม่ดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาหรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย
  • ต้องให้เครดิตหรืออ้างอิงที่มาของข้อมูลทุกชนิดที่นำไปเผยแพร่ว่ามาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  • ห้ามใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์
  • ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0)
  • ข้อมูลบางประเภทที่ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย ได้ขออนุญาตนำมาใช้จากแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ ภาพถ่ายที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของ ศมส. การดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้โดยวัตถุประสงค์อื่น ผู้ใช้ข้อมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ้าของลิขสิทธิ์
  • หากมีคำถาม กรุณา ติดต่อเรา


Creative Common

Creative common คือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ โดยหากจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ไปใช้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คือ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง โดยเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ จะปรากฎสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์หมายถึง

  • Attribution icon (by) แสดงที่มา หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล โดยต้องประกาศอ้างอิงศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล
  • Non Commercial icon (nc) ไม่ใช้เพื่อการค้า หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูลสำหรับจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น
  • No Derivative Works icon (nd) ไม่ดัดแปลง หมายถึง ศูนย์ฯ ยินยอมให้ผู้ใช้คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูล เฉพาะงานที่เหมือนต้นฉบับทุกประการเท่านั้น ไม่ใช่งานที่ถูกแก้ไขดัดแปลง

ติดต่อเรา


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170
อีเมล์: database@sac.or.th โทร: 028809429 ต่อ 3833ผู้จัดทำ


ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล นักวิชาการ/content manager | E-mail : tanongsak.l@sac.or.th

นิสา เชยกลิ่น เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล | E-mail : nisa.c@sac.or.th


สิทธิโชค แสงมา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | E-mail : sitthichoke.s@sac.or.th


ชลิตา หมายเจริญ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | E-mail : chalita.m@sac.or.th


รัตนาพร เจียงคำ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | E-mail : rattanaporn.c@sac.or.th