ปรางค์กู่

ปรางค์กู่
บ้านหนองบัว
More details

ปราสาทบ้านบุ

ปราสาทบ้านบุ
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ หมู่ 5
More details

ท้องพระโรง วังท่าพระ

ท้องพระโรง วังท่าพระ

More details

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

More details

ปราสาทพระเทพบิดร

ปราสาทพระเทพบิดร

More details

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม

More details

บทความ

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับลังกาทวีป ผ่านการศึกษางานพุทธศิลป์

(เผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการ ประวัติศาสตร์อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน จัดโดยกรมศิลปากร วันที่ 26 มีนาคม 2559)


อ่านต่อ >>

เจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 : ศรัทธากับอาณาเขต

(ตีพิมพ์เผยแพร่ ในโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ “ศรัทธาข้ามพรมแดน: ศิลปวัฒนธรรมพิจารณ์ก้าวข้ามภูมิศาสตร์ ศาสนา กาลเวลา และชาติพันธุ์” จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

อ่านต่อ >>