ท้องพระโรง วังท่าพระ

ท้องพระโรง วังท่าพระ

More details

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

More details

ปราสาทพระเทพบิดร

ปราสาทพระเทพบิดร

More details

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม

More details

พระอุโบสถ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

พระอุโบสถ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

More details

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ

More details

บทความ

ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับลังกาทวีป ผ่านการศึกษางานพุทธศิลป์

(เผยแพร่ในงานสัมมนาวิชาการ ประวัติศาสตร์อยุธยา : ประวัติศาสตร์อาเซียน จัดโดยกรมศิลปากร วันที่ 26 มีนาคม 2559)


อ่านต่อ >>

เจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 : ศรัทธากับอาณาเขต

(ตีพิมพ์เผยแพร่ ในโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ “ศรัทธาข้ามพรมแดน: ศิลปวัฒนธรรมพิจารณ์ก้าวข้ามภูมิศาสตร์ ศาสนา กาลเวลา และชาติพันธุ์” จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

อ่านต่อ >>

งานวิจัย