อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ถมตะทอง

(gold painted nielloware)

(1) การนำทองคำผสมปรอทมาทาบนเนื้อเงินของถมเงิน โดยระบายลงบนพื้นที่บางแห่งที่ต้องการเน้นจุดเด่นของลายให้เป็นสีทอง ไม่ระบายจนเต็มพื้นที่เหมือนการถมทอง ได้เป็นเครื่องถมพื้นลายสีดำลวดลายเป็นสีเงินสลับกับสีทองเป็นแห่งๆ ตามแต่ช่างจะเลือกสรร

(2) เครื่องถมที่ทำโดยวิธีเปียกทองทาทับลงบนเส้นเงิน

ถมทอง

(gold nielloware)

(1) เครื่องถมดำหรือถมเงินที่ใช้กรรมวิธีตะทองหรือเปียกทองลงบนพื้นผิวลาย โดยใช้ทองคำบริสุทธิ์ผสมกับปรอทเขียนทับลงบนลวดลายสีเงิน แล้วใช้ความร้อนเผาไล่ปรอทจากทอง ทองจะติดแน่นบนพื้นผิว ลวดลายที่ได้เป็นสีทองแวววาวตัดกับน้ำยาถมสีดำ

(2) เครื่องถมที่ทำด้วยทองคำ

ถมปรักมาศ

(pieces of niello worked in gold or silver designs)

ถมเงินและถมทอง

ถมปัด

(niello made on a copper base)

(1) ภาชนะทองแดงที่เคลือบน้ำยาประสมด้วยลูกปัดป่นให้เป็นผงให้เป็นสีและลวดลายต่างๆ

เทอราคอตตา

terracotta, terra cotta, terra-cotta

(1) บางครั้งเรียก เครื่องดินเผา เป็นการแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผาตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ใช้เรียกวัตถุดินเผาที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เผาแล้วมักได้สีแดง เนื้อดินหยาบมาก มีความพรุนสูง (มากกว่า 30%) ดูดซึมน้ำได้ ดีดเคาะเสียงจะไม่ใสกังวาน

(2) ในทางโบราณคดี มักใช้เรียกวัตถุดินเผาที่ไม่สามารถใช้บรรจุอะไรได้ ไม่ได้ใช้เป็นภาชนะ หรือไม่มีรูปทรงเป็นภาชนะ เช่น ตุ๊กตาดินเผา แวดินเผา ฯลฯ 

 

ธรณีกาล

geologic time scale

(1) ลำดับอายุทางธรณีวิทยา เริ่มตั้งแต่กำเนิดโลกราว 4,500 ล้านปีมาแล้ว ประกอบด้วย บรมยุค (eon) มหายุค (era) ยุค (period) และสมัย (epoch)

ปัจจุบันอยู่ใน บรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic eon) มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period) สมัยโฮโลซีน (Holocene epoch)

(2) การลำดับช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) และสมัย (Epoch)

ธรรมเจดีย์

(dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, doctrinal shrine)

(1) พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น

(2) เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมที่มักจารลงบนใบลาน หรือวัสดุอื่นๆ

หน้า