อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

เจดีย์

Pagoda, Chedi, Stupa, Buddhist stupa

ฉนวน

corridor

ทางเดินที่มีเครื่องกำบัง ได้แก่ กำแพง ผนัง หรือแผงที่บังตาทั้งสองข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายใน หากเป็นทางเดินไปยังฝั่งน้ำ เรียกว่า ฉนวนน้ำ

ชั้นดินที่ถูกรบกวน

(disturbed layer)

ชั้นดินที่ถูกเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยการกระทำของมนุษย์ สัตว์ พืช หรือกระบวนการตามธรรมชาติ

ชั้นดินธรรมชาติ

(natural layer)

ชั้นดินที่เกิดตามกระบวนการทางปฐพีวิทยา โดยไม่มีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ มักหมายถึงชั้นดินล่างสุดของแหล่งโบราณคดีซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนที่มนุษย์เข้ามาทำกิจกรรม (pre-occupation layer) แต่โดยข้อเท็จจริงอาจจะพบแทรกอยู่ระหว่างชั้นดินทางวัฒนธรรมด้วยก็ได้

ชั้นดินวัฒนธรรม

(cultural layer)

ชั้นดินที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต ซึ่งเป็นหลักฐานนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการดำรงชีพของมนุษย์ในแต่ละสมัย

ชั้นดินสมมติ

arbitrary layer

ชั้นดินย่อยที่นักโบราณคดีกำหนดขึ้นระหว่างการขุดค้น โดยเฉพาะการขุดค้นที่ไม่สามารถขุดค้นได้ตามชั้นดินธรรมชาติและตามชั้นดินวัฒนธรรม ทั้งนี้ นักโบราณคดีจะกำหนดชั้นดินสมมติแต่ละชั้นในมาตราวัดที่แน่นอน เช่น ระดับสมมติละ 10 เซนติเมตร เป็นต้น ความลึกของแต่ละชั้นดินสมมติขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่ง และวัตถุประสงค์ในการขุดค้น 

ชั้นทับถมแบบทุติยภูมิ

secondary deposit

ชั้นของหลักฐานทางโบราณคดีหรือชั้นของโบราณวัตถุที่เกิดขึ้นมาจากการทำกิจกรรมของคนสมัยโบราณ ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ ของแหล่งโบราณคดี แล้วถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน มาทับถมกันที่ตำแหน่งใหม่ ชั้นทับถมแบบทุติยภูมิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ชั้นทับถมแบบทุติยภูมิที่เกิดจากกระบวนการทางวัฒนธรรม และชั้นทับถมแบบทุติยภูมิที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ

ชั้นทับถมแบบปฐมภูมิ

primary deposit

ชั้นของหลักฐานทางโบราณคดีหรือชั้นของโบราณวัตถุที่เกิดขึ้นมาจากการทำกิจกรรมหนึ่งๆ ของคนสมัยโบราณ และถูกทิ้งให้คงอยู่ ณ ตำแหน่งดั้งเดิมที่ชั้นของหลักฐานทางโบราณคดีหรือชั้นของโบราณวัตถุนั้นๆ ถูกทำให้เกิดขึ้นมา

หน้า