อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

หินดุ

clay anvil

อุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา ทำด้วยดินเผาหรือวัสดุอื่น โดยใช้ดุนภายในภาชนะขณะตีขึ้นรูปด้วยไม้ตีจากภายนอก ส่วนใหญ่มีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด มีด้ามจับ

 

แหล่งโบราณคดี

archaeological site

สถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ หรือสถานที่ที่พบร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

แหล่งประวัติศาสตร์

historic site

สถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่ประทับทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น 

อนุรักษ์โบราณสถาน (การ)

conservation

การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึงการคุ้มครองป้องกัน การบำรุงรักษาการบูรณะ การสงวนรักษา การเสริมความมั่นคง และการปฏิสังขรณ์ด้วย ซึ่งการอนุรักษ์โบราณสถานแต่ละแหล่งนั้น อาจมีวิธีการในระดับต่างๆกัน แล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆในแต่ละกรณี โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน

อาทิพุทธ

Adi - Buddha

พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้าทั้งปวง ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน คัมภีร์ทั่วไปกล่าวว่า พระอาทิพุทธไม่มีรูปร่างที่เป็นสาระ แต่คัมภีร์คุณการัณฑวยูหะ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ยังไม่มีอะไรในโลก พระสวยัมภู (พระผู้เป็นเอง) ได้บังเกิดขึ้นก่อนทุกสรรพสิ่งจึงมี นามว่า “พระอาทิพุทธ” ในการกำเนิดของอาทิพุทธนั้นพระองค์ปรากฏร่างเป็นเปลวเพลิงซึ่งบังเกิดขึ้นจากดอกบัว ดังนั้นรูปเคารพขององค์อาทิพุทธจึงเป็นเพียงการสมมุติขึ้นทั้งสิ้น โดยมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละนิกาย

อิฐดิบ, อิฐดินดิบ

adobe brick, mudbrick, dried brick, sun-dried brick

ก้อนดินตากแห้ง ลักษณะเป็นอิฐหรือก้อนอิฐที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางความร้อนหรือเผา ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง อาจมีการผสมวัตถุต่างๆลงไปในเนื้อดิน เช่น น้ำ ฟาง แกลบ หรือเส้นใยจากธรรมชาติอื่นๆ

อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง บริเวณสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ

1. อาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม และศาสนสถาน

2. สภาพแวดล้อมของโบราณสถานรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สระน้ำ คูคลอง ถนนและทางเดิน สวนป่า

3. การผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม

อุเทสิกเจดีย์, อุเทสิกะเจดีย์

(object stupa)

(1) "อุเทสิกเจดีย์" คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าหรือแทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น เจดีย์ บัลลังก์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป พระพิมพ์ เป็นต้น

(2) “อุเทสิกะเจดีย์” คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม หากนอกเหนือไปจากธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ และธรรมเจดีย์แล้ว ให้ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งสิ้น

หน้า