อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

สงวนรักษา

preservation, preserve

การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่ปรากฏ และชะลอการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เสียหายต่อไป

สถูป

Stupa

(1) แรกเริ่มมีที่มาจากเนินดินหลุมฝังศพ หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นอนุสรณ์และกราบไหว้บูชา ดังนั้นสถูปจึงมีความหมายพ้องกับเจดีย์ และใช้แทนกันได้ บางครั้งพบว่าใช้ควบคู่กันว่า สถูปเจดีย์

สถูปเจดีย์

เป็นคำที่มีความหมายซ้อนทับกันของ 2 คำ คือ “สถูป” และ “เจดีย์” มักใช้กันในไทย หมายความถึง “สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุ และสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์

สำนักสงฆ์

monastic residence, monks’ lodging

(1) วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา

(2) สถานที่พำนักอาศัยของหมู่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ผืนที่ดินแห่งนั้นเพื่อจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ดังนั้นสำนักสงฆ์จึงไม่มีโรงพระอุโบสถเพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม

สำริด

bronze

โลหะผสมหรือโลหะเจือ (alloy) ชนิดหนึ่งที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก และมีดีบุกที่ช่างโลหะตั้งใจเติมลงไปผสมอยู่ตั้งแต่ 1% ขึ้นไปเป็นส่วนผสมรอง แต่โดยทั่วไปสำริดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้จะมีดีบุกผสมอยู่ราว 10-15% (บางครั้งเรียก ทองสัมฤทธิ์ หรือ ทองบรอนซ์)

สิ่งเทียมโบราณวัตถุ

duplicate antique

สิ่งที่ทำเทียมโบราณวัตถุหรือส่วนของโบราณวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

สิ่งเทียมศิลปวัตถุ

duplicate object of art

สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

สิม

เป็นภาษาพื้นถิ่นอีสาน หมายถึง อุโบสถ หรือ โบสถ์ เชื่อกันว่า สิม มาจากคำว่า สีมา  

หน้า