ก่อนปัจจุบัน

Before Present (B.P.)

ระยะก่อนปี ค.ศ.1950 หรือ พ.ศ.2493