อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

กระเบื้อง

(1) (tile) เครื่องดินเผาทำเป็นแผ่นแบบบาง ใช้มุง ปูพื้น หรือบุอาคาร

(2) (ceramic) เป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ หรือเศษภาชนะดินเผาทั่วไป

ก่อนคริสตกาล

(before Christ, B.C., BC)

การกำหนดอายุทางคริสต์ศาสนา ที่กำหนดจากวันประสูติของพระเยซู โดยในวันที่พระเยซูประสูติถือเป็นการเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช ส่วนระยะเวลาก่อนที่พระเยซูประสูติ เป็นช่วงก่อนคริสตกาล

ก่อนประวัติศาสตร์ (ยุค)

Prehistory (Period)

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษร การสิ้นสุดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องที่ไม่พร้อมกัน ในเอเชียตะวันตกรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกราว 5,000 ปีมาแล้ว ในขณะที่บางพื้นที่ยังปรากฏกลุ่มชนที่มีพื้นฐานการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่รู้จักใช้ตัวอักษร มีแต่ภาษาพูด

ก่อนปัจจุบัน

Before Present (B.P.)

ระยะก่อนปี ค.ศ.1950 หรือ พ.ศ.2493

กึ่งก่อนประวัติศาสตร์

protohistory

การกำหนดช่วงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์/โบราณคดีของชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วแต่ยังไม่สามารถอ่านหรือถอดความเล่าเรื่องราวได้ หรือยังไม่แน่ใจว่ามีการใช้ตัวอักษรหรือไม่ แต่มีชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วกล่าวถึงหรือบันทึกถึงชุมชนนี้ และมีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนทำให้ทราบว่าเป็นชุมชนเดียวกัน

เกียรติมุข

(Kiratimukha)

หรือ กีรติมุข [ดู หน้ากาล]

โกลน

rough-hew, hew roughly into shape, rough shape, crude form

(1) เกลาไว้ ทำเป็นรูปเลาๆ ไว้ เช่น โกลนไม้ โกลนเรือ

(2) การขึ้นรูปวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้ ดิน อิฐ หิน ปูน ศิลาแลง ด้วยการถาก เกลา หรือปั้นอย่างคร่าวๆ ก่อนตกแต่งให้สมบูรณ์ต่อไป

 

โกลนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี