บล็อก

15 สิงหาคม 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน-เยาวชน เขาศรีวิชัย สืบเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) นำโดย สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเขาศรีวิชัย และโบราณสถานเขาศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการค้นพบหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ข่าวนี้สร้างความตื่นตัวให้ไปในวงกว้างเนื่องจากคิดไม่ถึงว่าที่ปทุมธานียังมีหลุมหลบภัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์หลงเหลืออยู่

Infographic

Infographic

infographic