แหล่งโบราณคดีแนะนำ

ม.7 บ้านโนนธาตุ  ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ม.7 บ้านเสมา ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์

เนื้อหาแนะนำ

แหล่งโบราณคดีนับเป็นหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจากจะมีประโยชน์ด้านวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้ว นโยบายรัฐบาลในช่วงหลังยังเน้นให้แปลงทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ

จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ตึกแถวริมถนนหน้าพระลานเมื่อปี 2553 ภายใต้การควบคุมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากร นอกจากจะพบข้อมูลหลักฐานการก่อสร้างตึกแถวแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว ยังพบซากโบราณสถานสมัยวังถนนหน้าพระลาน

ตึกแถวที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นหลายแห่งในพระนครหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนองตอบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการติดต่อค้าขายและปฏิสัมพันธ์กับชาติตะวันตกที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น วังและบ้านขุนนางบางแห่งถูกเปลี่ยนเป็นตึกแถว อาคารพาณิชย์ และสถานที่ราชการ ซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงแง่มุมทางเศรษฐกิจและสังคมในสมัยนั้นแล้ว ยังอาจแสดงมีนัยด้านการเมือง